ועדת תמרור

ועדת תחבורה - יישובית עוסקת בכל הקשור לנושאים של תנועה והסדרי בטיחות בתנועה ברחבי העיר, כגון:
הצבת תמרורים, שינויים בהסדרי תנועה, , שינויים גיאומטריים- ככרות, צמתים, הגבהות, ועוד.
 
הנושאים הנדונים בועדה הינם ביוזמת המועצה ולאור פניות ובקשות של תושבים.
 
הועדה מתכנסת כ-אחת לרבעון וחברים בה:
יו"ר הועדה – מהנדס המועצה
חברי הועדה: נציג משטרה, נציג משרד התחבורה, יועצי התנועה של המועצה ומשתתפים המוזמנים על פי צורך.
 
ועדת התחבורה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית. ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם ברשות התימרור ובמשרד התחבורה. כל תימרור והסדר תנועה בתחום הרשות המקומית, חייב לקבל אישור של רשות תימרור מרכזית או מקומית
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הודעת וועדת תמרור 15.11.2020
15/11/2020 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 03-2020 מיום 18.102020
18/10/2020 00:00:00
3.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 02-2020 מיום 22.06.2020
22/06/2020 00:00:00
4.
חוות דעת תנועתית רחוב העליה צומת העצמאות- מתייחסת לסעיף הכללי הפרוטוקול 02-2020
10/06/2020 00:00:00
5.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 01-2020 מיום 31.03.20
31/03/2020 00:00:00
6.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 03-2019 מיום 27.11.19
27/11/2019 00:00:00
7.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 2019-01 מיום 09.07.19
09/07/2019 00:00:00
8.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 04-2018 מיום 04.07.2018
04/07/2018 00:00:00
9.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 03-2018 מיום 14.05.2018
01/03/2018 00:00:00
10.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 02-2018 מיום 12.02.2018
12/02/2018 00:00:00
11.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 01-2018 מיום 17.01.2018+ תיקון טעות סופר
17/01/2018 00:00:00
12.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 02-2017 מיום 24.05.2017
04/05/2017 00:00:00
13.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 03-2017 מיום 27.09.2017
04/03/2017 00:00:00
14.
פרוטוקול ועדת תמרור ותנועה 01-2017 מיום 04.01.2017
04/01/2017 00:00:00