ועדת הקצאות

יו"ר הועדה: מנכ"לית המועצה, ניצן גרמן
 
יועץ משפטי, עו"ד אריאל פישר
גזבר המועצה, צור אוריון.
 
ועדת ההקצאות תדון בהקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (או בתמורה סמלית) השייכים למועצה מקומית לגופים הפועלים בתוך תחום המועצה בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא בזה, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.
 
רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על-פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.
 
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה