ועדת תמיכות

יו"ר הועדה: גזבר המועצה, צור אוריון
 
מנכ"לית המועצה, ניצן גרמן
יועץ משפטי, עו"ד אריאל פישר
 
תפקידה של הועדה להמליץ בפני מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם ממלכתיים או רשותיים לטובת הציבור ושלא למטרות רווח .
 
אין זו ועדה סטטוטורית אך, בלא המלצתה אין הרשות רשאית לתמוך, בין תמיכה ישירה בן תמיכה עקיפה, בכל גוף שהוא .
 
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה