ועדת הנחות לנזקק

יו"ר הועדה: אלינור בראל, חברת מועצה
 
שיחי אהרון, חבר מועצה
מנהלת מחלקת רווחה, ענת קציר
מנהלת מחלקת גביה, ליקי ורדי
 
ועדה שתפקידה לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי ההנחות, שהן בסמכות הוועדה, על-פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת, במרחב ההחלטה שהתיר החוק, בסוגי הנחות שונים, על-פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.
החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה.
 
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה