דו"חות מבקרת המועצה

מבקרת המועצה מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות המועצה, תאגידים ציבוריים של המועצה וכן גופים אשר המועצה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

מבקרת המועצה פועלת בהתאם לחוק כדי לבדוק את הבאים:

- פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 
- פעולות עובדי המועצה;
 
- סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 
- לבקר את הנהלת חשבונות המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
 
ממצאיה של מבקרת המועצה מגובשים בדוח שנתי המוגש, כנדרש בחוק, אחת לשנה, לראש המועצה ולוועדת הביקורת.
דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקרת העלתה וסיכמה בעבודתה.
 
על פי חוק, דוח הביקורת מתייחס לפעילויות אשר בוצעו במהלך השנה שקדמה לשנת פרסום הדוח.
לאחר הדיון בדוח במליאת המועצה נשלח עותק מהדוח למשרד הפנים.
 
ממצאי הביקורת, מסקנותיה והמלצותיה של מבקרת המועצה מקבלים תוקף לאחר אימוצם ואישורם בוועדה לענייני ביקורת של המועצה ולאחר שמליאת המועצה קיבלה ואישרה את המלצות הועדה.
במועצה המקומית בנימינה וגבעת עדה, פועלת המבקרת הפנימית המכהנת גם כנציבת תלונות הציבור.
פרטי התקשרות:
גלית פלג, רו"ח
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דיווח בנושא תלונות הציבור לשנת 2018
11/12/2019 00:00:00
2.
דוח מבקרת המועצה סופי לשנת 2018
29/10/2019 00:00:00
3.
דוח מבקרת המועצה לשנת 2017
13/11/2018 00:00:00
4.
דוח מבקרת המועצה לשנת 2016
01/01/2016 00:00:00
5.
דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2015
01/01/2015 00:00:00
6.
דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2014
01/01/2014 00:00:00
7.
דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2013
01/01/2013 00:00:00
8.
דו"ח ביקורת 2012
01/01/2012 00:00:00
9.
דוח ביקורת 2011
01/01/2011 00:00:00