דחייה אחרונה במועד אחרון להגשת בקשות לתמיכה לשנת 2020

דחייה אחרונה במועד אחרון להגשת בקשות לתמיכה לשנת 2020

לאור ההגבלות שנקבעו כתוצאה מהערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה בחודשים מרץ- מאי ולאור רצונה של הועדה לוודא שכל העמותות הפועלות ברחבי הרשות יקבלו את הודעת הדחיה של המועד בזמן סביר ועדת התמיכות החליטה על דחיית התאריך האחרון להגשת הבקשות עד ליום 16.07.20