מבקר המועצה

מבקר המועצה מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות המועצה, תאגידים ציבוריים של המועצה וכן גופים אשר המועצה משתתפת בתקציבם כדי עשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

מבקר המועצה פועלת בהתאם לחוק כדי לבדוק את הבאים:
- פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
- פעולות עובדי המועצה;
- סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
- לבקר את הנהלת חשבונות המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
ממצאיה של מבקר המועצה מגובשים בדוח שנתי המוגש, כנדרש בחוק, אחת לשנה, לראש המועצה ולוועדת הביקורת.
דוח זה מכיל ממצאים המגובים בהמלצות שהמבקר העלתה וסיכמה בעבודתה.
על פי חוק, דוח הביקורת מתייחס לפעילויות אשר בוצעו במהלך השנה שקדמה לשנת פרסום הדוח.
לאחר הדיון בדוח במליאת המועצה נשלח עותק מהדוח למשרד הפנים.
ממצאי הביקורת, מסקנותיה והמלצותיה של מבקר המועצה מקבלים תוקף לאחר אימוצם ואישורם בוועדה לענייני ביקורת של המועצה ולאחר שמליאת המועצה קיבלה ואישרה את המלצות הועדה.
במועצה המקומית בנימינה וגבעת עדה, פועל המבקר הפנימי המכהן גם כנציב תלונות הציבור.

פרטי התקשרות: